ATCSW จัด International Symposium ปีที่ 2

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre for Social Work And Social Welfare : ATCSW)

สังคมวันนี้

งาน 2nd International Symposium on World’s Social Work ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล แพลตตินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เวลา 8:30-16:30 น. จะมีการนำเสนอวิสัยทัศน์และ แผนปฏิบัติการเพื่อสร้างค่านิยมนโยบายและแนวปฏิบัติระดับโลกใหม่ที่พัฒนาความไว้วางใจความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของทุกคน และความยั่งยืนของโลก กิจกรรมภายในงานจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่น่าสนใจ 4 ห้อง ห้องที่ 1 ความมั่นคงทางสังคมสำหรับความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด นโยบายการดูแลเด็กด้านเศรษฐกิจ, ห้องที่2 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ความมั่นคงของมนุษย์โลก ห้องที่ 3 ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงในบริบทโลกจากการแพร่ระบาดสู่วิถีชีวิตที่สุขภาพดี ห้องที่ 4 ความมั่นคงทางการเงิน คือ ความมั่นคงของมนุษย์ แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> อ้าวยังไง ดราม่ากองถ่ายเกาหลี ปักเสาเวทีลงใน “สระมรกต” เพจโพสต์ยันขออนุญาตแล้ว